“ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยผู้เลี้ยงโคกระบือให้เฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน”


                   สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี  สกินในประเทศไทย  พบการเกิดโรคแล้ว  24  จังหวัด  ดังนี้  ปทุมธานี  บุรีรัมย์  ยโสธร  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  นครพนม  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  อุดรธานี  เชียงราย  ลำปาง  ตาก  กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  และจังหวัดชุมพร (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564) โดยโรคลัมปี  สกิน  เป็นโรคที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและก่อความรุนในโค  กระบือ
                   การติดต่อของโรคนี้ ติดจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์  ติดจากน้ำลาย  สารคัดหลั่ง  สะเก็ดแผล  รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
                   อาการ  ไข้สูง  ปริมาณน้ำนมลดลงอย่างเห็นได้ชัดในโคนม  ซึม  เบื่ออาหาร  ซูบผอม  เยื่อจมูกอักเสบ  เยื่อตาขาวอักเสบ  มีปริมาณน้ำลายมากกว่าปกติ  ต่อมน้ำเหลืองบวมโต  เกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  2-5  ซม.บริเวณหัว  คอ  ขา  เต้านม  อวัยวะเพศ  ภายใน  48  ซม.หลังจากแสดงอาการป่วย  โดยตุ่มมีลักษณะแข็ง  กลม  นูนขึ้นจากผิวหนังโดยรอบ  ซึ่งตุ่มนูนที่มีขนาดใหญ่อาจจะกลายเป็นเนื้อตาย  มีแผลเป็นเกิดขึ้นและคงเวลาหลายเดือน  ส่วนตุ่มนูนขนาดเล็กสามารถหายได้เร็วกว่า  สามารถพบตุ่มน้ำ  หรือแผลจาการแตกของตุ่มน้ำได้บริเวณเยื่อเมือกในช่องปาก  ทางเดินอาหาร  หลอดลม  และปอดได้  อาจพบการบวมน้ำในบริเวณส่วนท้องของตัวสัตว์ซึ่งจะส่งผลให้สัตว์ไม่อยากเคลื่อนไหว  ในพ่อพันธุ์อาจจะส่งผลให้เกิดการเป็นหมันชั่วคราว  หรือถาวรได้  สำหรบแม่พันธุ์อาจจะส่งผลให้แท้งและเกิดการกลับสัดช้า
                   วิธีการป้องกันได้โดย  คือ  การกำจัดและป้องกันแมลงในพื้นที่  ทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์ในการเลี้ยง  และแยกสัตว์ที่นำเข้าเลี้ยงใหม่  14  วัน  หากเกษตรกรพบโค-กระบือป่วย หรือสงสัยว่าป่วย เบื้องต้นให้ทำการแยกออกจากโค-กระบือ ร่วมฝูง เพื่อทำการรักษา
                   โรคนี้ไม่มีการรักษาจำเพาะ  ทำได้เพียงรักษาตามอาการ  
                   วัคซีนป้องกันโรค  พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ระบาดกำลังคิดว่าจะเอามาฉีดในโค-กระบือของตนเองแล้วจะหยุดโรคได้  ขอทำความเข้าใจในเรื่องของวัคซีน  ดังนี้.
                   1.  วัคซีนใช้เพื่อการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย  ไปยังเขตอื่นๆ  ที่ยังไม่ระบาด
                   2.  พื้นที่ที่ระบาดอยู่แล้ว  การฉีดวัคซีนจะคล้ายการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย  คือ  ในสัตว์ที่มีเชื้อโรคแต่ไม่แสดงอาการป่วยเพราะมีภูมิคุ้มกันจับกับไวรัสไว้  แต่เมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปซึ่งก็คือเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนแรงลง  มีโอกาสที่สัตว์มีระบบภูมิคุ้มกันกันดีอยู่แล้ว  จะป่วยแบบรุนแรงเข้าสู่ระยะที่  2  แบบว่าฉีดวัคซีนวันนี้  พรุ่งนี้ตุ่มขึ้นเต็มตัว  ไข้สูง  ซึม  สำหรับสัตว์ที่ป่วยและแสดงอาการเราจะไม่ฉีดวัคซีนแต่ต้องรักษาตามอาการเท่านั้น 
                       ดังนั้นเกษตรกรโปรดทำความเข้าใจในเรื่องวัคซีนให้ถูกต้องก่อน  ที่สำคัญวัคซีนโรคลัมปี สกิน  เป็นโรคอุบัติใหม่  โดยกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างเร่งรัดการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน จากต่างประเทศ  เพื่อใช้ในการฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่โค-กระบือ ของเกษตรกร  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรค
                       หากพบสัตว์ป่วย  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือและควบคุมโรค  หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  หมายเลขโทรศัพท์ 
044 – 812334  ต่อ  13  หรือ  044-811928  เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่แพร่กระจายไปในวงกว้าง

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ