ประชุมสัมมนารวมพลคน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

             วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา รวมพลคน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 โดย นายลิขิต อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสัมมนารวมพลคน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ฯ (ศพก.) ด้านปศุสัตว์และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมรับรู้ เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์และด้านเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) หรือเกษตรกรเครือข่ายศูนย์ฯ (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 48 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ