ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ 2564


       วันที่  22 กุมภาพันธ์  2564  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดจัดการฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม รุ่นละ  1 วัน  เป้าหมายในการฝึกอบรมได้แก่เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่รับผิดชอบงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน  200  ราย  ทั้งนี้  ได้เริ่มต้นการฝึกอบรม  รุ่นที่  1-3  เมื่อวันที่  17-19  กุมภาพันธ์  2564
       ซึ่งการฝึกอบรมในวันนี้  เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่  4  โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก  4  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองชัยภูมิ  คอนสวรรค์ แก้งคร้อ  และหนองบัวแดง  รวมทั้งสิ้น  71  ราย  เนื้อหาในการฝึกอบรมจะเป็นการบรรยายในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การควบคุมประชากรสุนัขและแมว  การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกสุนัขกัดและดูแลตัวเองเมื่อถูกกัด  การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า  และการฝึกปฏิบัติ  เช่นการฝึกฉีดวัคซีน  เทคนิคการจับบังคับสัตว์เพื่อนำมาฉีดวัคซีนหรือทำหมัน  และการควบคุมสัตว์พาหะ ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว เกษตรจังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ