ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงแพะ แกะและการยกระดับฟาร์มมาตรฐาน GFM”


      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงแพะ แกะและการยกระดับฟาร์มมาตรฐาน GFM” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ (แพะ แกะ)  ซึ่งได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 ราย หลักสูตร 1 วัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แพะ ต.ละหาน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งวันนี้มีเกษตรกรจากอำเภอบ้านเขว้า 10 ราย อำเภอบำเหน็จณรงค์ 10 ราย อำเภอหนองบัวแดง 10 ราย อำเภอเนินสง่า 10 ราย และอำเภอซับใหญ่ 10 ราย  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้การพัฒนาอาชีพการเลี้ยง และช่องทางการตลาดแพะ แกะ หลักการเลี้ยงแพะ แกะ และการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพ/โรคและการป้องกันโรค การจัดทำฟาร์มมาตรฐาน GFM

 

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ