สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มีนาคม  2551
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
28 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,454.00 ตกลงราคา หจก.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
29 ค่าจ้างเหมบริการ 9,900.00 ตกลงราคา ร้านวิมลป้ายศิลป์    
30 วัสดุวิทยาศาสตร์ 88,073.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
31 วัสดุวิทยาศาสตร์ 99,514.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
32 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,652.00 ตกลงราคา ร้านโง้วกิมเพียว    
33 วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,700.00 ตกลงราคา ร้านพี.เอส.คอมพิวเตอร์    
34 วัสดุวิทยาศาสตร์ 27,940.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
35 วัสดุวิทยาศาสตร์ 34,980.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
36 วัสดุวิทยาศาสตร์ 33,475.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค