สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม  2551
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,500.00 ตกลงราคา ส่องโลกสวยสตูดิโอ    
2 วัสดุเชื้อเพลิง 32,176.93 ตกลงราคา ร้านสุรชัยบริการ    
3 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,230.00 ตกลงราคา นายจำเนียร  เปรมกมล    
4 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,650.00 ตกลงราคา ร้านไพบูลบย์    
5 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,309.68 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าชัยภูมิ    
6 ค่าจ้างเหมาบริการ 800.00 ตกลงราคา ร้าน มิกซ์เมจิค    
7 ค่าจ้างเหมาบริการ 435.00 ตกลงราคา ร้านต.รุ่งเรือง    
8 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,080.00 ตกลงราคา ร้าน มิกเมจิค    
9 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยภูมิสัตวแพทย์    
10 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00 ตกลงราคา ร้านเอ็นดูพลาสติก    
11 วัสดุการเกษตร 4,400.00 ตกลงราคา บ.มอลมิลค์    
12 ค่าจ้างเหมาบริการ 780.00 ตกลงราคา ร้าน มิกซ์เมจิค    
13 วัสดุสำนักงาน 720.00 ตกลงราคา หจก.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,600.00 ตกลงราคา ร้านถาวรการไฟฟ้า    
15 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,600.00 ตกลงราคา ร้านถาวรการไฟฟ้า    
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม  2551
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
16 วัสดุสำนักงาน 2,174.00 ตกลงราคา ร้านตั้งเลี้ยงยุ้ย    
17 วัสดุสำนักงาน 12,000.00 ตกลงราคา หจก.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์