สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.กุมภาพันธ์   2551
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
18 วัสดุสำนักงาน 2,040.00 ตกลงราคา ร้านบล๊อกตู๋ตรายาง    
19 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,346.00 ตกลงราคา ร้านกมลรัตน์    
20 วัสดุการเกษตร 3,520.00 ตกลงราคา บ.ภูมอมิลค์  จก.    
21 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,400.00 ตกลงราคา ร้านกรุ๊ปอาร์ต    
22 วัสดุเชื้อพลิงและหล่อลื่น 39,484.43 ตกลงราคา สุรชัยบริการ    
23 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,950.00 ตกลงราคา ร้าไพบูลย์    
24 วัสดุสำนักงาน 690.00 ตกลงราคา บ้านเฟอร์นิเจอร์    
25 วัสดุคอมพิวเตอร์ 550.00 ตกลงราคา หนองบัวแดงก๊อปปี้    
26 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,065.00 ตกลงราคา ร้านไพบูลยื    
27 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,670.06 ตกลงราคา บ.สยามนิสสัน