ประกาศสอบราคา
2561 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
2560 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1)
  ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
   
  ประกวดราคาซื้อเครื่องสับย่อยหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
  ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
  -รายละเอียดคุณลักษณะ
   
2559 - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ ์ จำนวน 15 รายการ
  - ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ ์ จำนวน 7 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับย่อยหญ้า จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับย่อยหญ้า
จำนวน 1 รายการ
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับย่อยหญ้า จำนวน 1 รายกา
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ ์ จำนวน 14 รายการ
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
   
2558 - ประกาศยกเลิกสอบราคาวัดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ ์ จำนวน 11 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับย่อยหญ้า จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
   
2557
2557
2556
2554
2552
  ผลการสอบราคา
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน
ปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

 

ปีงบประมาณ 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

 


ปีงบประมาณ 2557

 

ปีงบประมาณ 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2556
 

ปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2552

 

ปีงบประมาณ 2551