สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....พฤศจิกายน  2551
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,340.00 ตกลงราคา นายสมพร   กองจันทร์