สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...พฤษภาคม  2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
161 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายยอดชาย  คำจัตุรัส    
162 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายมงคล  ขวัญทิพย์    
163 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายสิทธิพร  ศรีแก้วน้ำใส    
164 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายบุญมี  ฤทธิ์จำรูญ    
165 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายวรเชต์  สามะ    
166 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นางสุมามาลย์  อุตสาหะ    
167 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 5,340.00 ตกลงราคา นายสมพร  กองจันทร์    
168 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 11,680.00 สอบราคา บริษัทเอสบี เอสย์ กรุ๊ป    
169 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 2,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภา  ซีกพุทซา    
170 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 2,000.00 ตกลงราคา นางบุญรอด  สมจิตร    
171 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 1,500.00 ตกลงราคา นางจงรักษ์  ปินตาบูรณ์    
172 ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร 1,530.00 ตกลงราคา ร้านไพบูลย์    
173 ค่าซ่อมรถยนต์ 2,073.66 ตกลงราคา บริษัทชัยภูมิออโต้ลิสจำกัด    
174 ค่าซ่อมรถยนต์ 4,890.00 ตกลงราคา ร้านพิชัยแอร์    
175 ค่าซ่อมรถยนต์ 5,058.96 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าชัยภูมิ    
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...พฤษภาคม  2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
176 วัสดุสำนักงาน 600.00 ตกลงราคา ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์    
177 วัสดุสำนักงาน 6,360.00 ตกลงราคา บ้านเฟอร์นิเจอร์    
178 จ้างเหมาบริการทำแผ่นป้าย 32,000.00 ตกลงราคา ร้านกรุ๊ปอาร์ต    
179 วัสดุการเกษตร 3,360.00 ตกลงราคา ร้านสิทธิภัณฑ์    
180 ค่าเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 700.00 ตกลงราคา ร้านไทยดำรงค์    
181 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,750.00 ตกลงราคา ร้านภูมิอินเตอร์เน็ต    
182 วัสดุสำนักงาน 7,800.00 ตกลงราคา ร้านไทยดำรงค์    
183 วัสดุการเกษตร 74,240.00 ตกลงราคา ร้านชัยภูมิแห-อวน