สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มีนาคม  2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
80 ค่าเช่าสำนักงาน 1,500.00 ตกลงราคา นางจงรักษ์  ปินตาบูรณ์    
81 ค่าเช่าสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภา  ซีกพุทซา    
82 ค่าเช่าสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา นางบุญรอด  สมจิตร    
83 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 11,680.00 สอบราคา บริษัทเอสบี เอสย์ กรุ๊ป    
84 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 5,340.00 ตกลงราคา นายสมพร  ทองจันทร์    
85 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย์    
86 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายยอดชาย  คำจัตุรัส    
87 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายมงคล  ขวัญทิพย์    
88 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายสิทธิพร  ศรีแก้วน้ำใส    
89 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายบุญมี  ฤทธิ์จำรูญ    
90 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายวรเชต์  สามะ    
91 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 5,300.00 ตกลงราคา ร้านภูมิอินเตอร์เน็ต    
92 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 950.00 ตกลงราคา ร้านภูมิอินเตอร์เน็ต    
93 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,800.00 ตกลงราคา ร้านภูมิอินเตอร์เน็ต    
94 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,850.00 ตกลงราคา ร้านภูมิอินเตอร์เน็ต    
95 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,300.00 ตกลงราคา ร้านภูมิอินเตอร์เน็ต    
96 วัสดุการเกษตร 16,500.00 ตกลงราคา ร้านสำลีทวีผล    
97 ซ่อมรถยนต์ 2,884.72 ตกลงราคา บริษัทโตโยต้า    
98 ซ่อมรถยนต์ 2,146.42 ตกลงราคา บริษัทโตโยต้า    
99 ซ่อมรถยนต์ 1,326.80 ตกลงราคา บริษัทโตโยต้า    
100 ซ่อมรถยนต์ 3,072.61 ตกลงราคา บริษัทสยามนิสสันชัยภูมิ    
101 ค่าวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องแฟ็ก) 7,200.00 ตกลงราคา ร้านธานินทร์    
102 ค่าวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) 14,000.00 ตกลงราคา บริษัทริโก้ (ประเทศไทย)    
103 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านเฉลิมศิลป์การจ้าง    
104 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 1,730.71 ตกลงราคา บริษัทริโก้ (ประเทศไทย)    
105 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 7,111.22 ตกลงราคา บริษัทสยามนิสสัน    
106 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 7,183.98 ตกลงราคา บริษัทโตโยต้า    
107 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,888.55 ตกลงราคา ร้านสุรชัยบริการ    
108 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,005.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
109 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 89,625.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
110 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 99,330.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
111 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 97,900.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
112 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 5,177.73 ตกลงราคา บริษัทสยามนิสสันชัยภูมิ    
113 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 4,274.12 ตกลงราคา บริษัทสยามนิสสันชัยภูมิ    
114 วัสดุสำนักงาน 25,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
115 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,768.00 ตกลงราคา ร้านมิกซ์  เมจิก    
116 วัสดุสำนักงาน 8,583.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
117 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,199.00 ตกลงราคา ร้านมิกซ์  เมจิก    
118 วัสดุสำนักงาน 37,530.00 ตกลงราคา คณะบุคคลบ้านเฟอร์นิเจอร์    
119 วัสดุสำนักงาน 3,840.00 ตกลงราคา ร้านตั้งฮั้งยุ้ย    
120 ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 3,600.00 ตกลงราคา ร้านส่องโลกสวย    
121 ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 1,400.00 ตกลงราคา ร้านส่องโลกสวย    
122 วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000.00 ตกลงราคา ร้านไหมทอง    
123 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,200.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำราญการยาง    
124 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 3,180.00 ตกลงราคา ร้านพิชัยแอร์    
125 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 25,000.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
126 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 99,200.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
127 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 44,000.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
128 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 17,900.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
129 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 4,173.00 ตกลงราคา ร้านโกศลยนตรการ    
130 วัสดุสำนักงาน 2,140.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดโลตัส    
131 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,400.00 ตกลงราคา ร้านถาวรการไฟฟ้า    
132 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,400.00 ตกลงราคา ร้านมิกซ์  เมจิก    
133 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 350.00 ตกลงราคา ร้านพิชัยแอร์    
134 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 2,600.10 ตกลงราคา บริษัทตังปักโคราช    
135 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 3,500.00 ตกลงราคา นางคำพลอย  สุจิตรประเสริฐ์    
136 จ้างเหมาเช่าเต๊นท์ 3,600.00 ตกลงราคา นายนิมิตร  เมาเม    
137 จ้างเหมาสร้างคอกไก่ 1,400.00 ตกลงราคา นายนิมิตร  เมาเม    
138 จ้างเหมาเครื่องเสียง 3,500.00 ตกลงราคา นายพุฒิพงษ์  พันธุ์สง่า    
139 จ้างเหมาทำเอกสาร 825.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ชาย ก็อปปี เซนเตอร์