สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มิถุนายน  2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
184 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายยอดชาย  คำจัตุรัส    
185 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายมงคล  ขวัญทิพย์    
186 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายสิทธิพร  ศรีแก้วน้ำใส    
187 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายบุญมี  ฤทธิ์จำรูญ    
188 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายวรเชต์  สามะ    
189 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นางสุมามาลย์  อุตสาหะ    
190 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 5,340.00 ตกลงราคา นายสมพร  กองจันทร์    
191 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 11,680.00 สอบราคา บริษัทเอสบี เอสย์ กรุ๊ป    
192 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 2,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภา  ซีกพุทซา    
193 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 2,000.00 ตกลงราคา นางบุญรอด  สมจิตร    
194 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 1,500.00 ตกลงราคา นางจงรักษ์  ปินตาบูรณ์    
195 ค่าจ้างเหมาจัดทำอ่างจุ่มเท้า 18,400.00 ตกลงราคา นายนิมิตร  เมาเม    
196 ค่าวัสดุการเกษตร 28,400.00 ตกลงราคา นายกุหลาบ  ศรีปัจฉิม    
197 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 90,000.00 ตกลงราคา ร้านฟิวเจอร์เทค    
198 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 18,900.00 ตกลงราคา ร้านไทยเสรีการพิมพ์    
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มิถุนายน  2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
199 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 5,042.91 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าชัยภูมิ    
200 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 5,500.00 ตกลงราคา อู่สันติยนตรกิจ    
201 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,813.67 ตกลงราคา ร้านสุรชัยบริการ    
202 ค่าวัสดุยานพาหนะ 1,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำราญการยาง    
203 ค่าจ้างเหมารถยนต์ 6,000.00 ตกลงราคา อู่แห้วบริการ    
204 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 1,458.04 ตกลงราคา บริษัทริโก้ (ประเทศไทย)