สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...กรกฎาคม  2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
205 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายยอดชาย  คำจัตุรัส    
206 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายมงคล  ขวัญทิพย์    
207 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายสิทธิพร  ศรีแก้วน้ำใส    
208 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายบุญมี  ฤทธิ์จำรูญ    
209 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายวรเชต์  สามะ    
210 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นางสุมามาลย์  อุตสาหะ    
211 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 5,340.00 ตกลงราคา นายสมพร  กองจันทร์    
212 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 11,680.00 สอบราคา บริษัทเอสบี เอส ซี กรุ๊ป    
213 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 2,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภา  ซีกพุทซา    
214 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 2,000.00 ตกลงราคา นางบุญรอด  สมจิตร    
215 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 1,500.00 ตกลงราคา นางจงรักษ์  ปินตาบูรณ์    
216 ค่าจ้างเหมากระเป๋า 15,000.00 ตกลงราคา ร้านได้เลย    
217 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00 ตกลงราคา บริษัทชัยภูมิคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น    
218 วัสดุการเกษตร 60,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคทวีการเกษตร    
219 วัสดุสำนักงาน 7,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยภูมิศึกษาภัณฑ์    
220 ค่าจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    
221 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,900.00 ตกลงราคา ร้านวิทยาซาวด์    
222 ค่าวัสดุสำนักงาน 4,130.00 ตกลงราคา บริษัทชัยภูมิคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น    
223 ค่าวัสดุสำนักงาน 8,400.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด     
224 ค่าวัสดุสำนักงาน 3,790.00 ตกลงราคา บริษัทชัยภูมิคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น    
225 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 42,209.45 ตกลงราคา ร้านสุรชัยบริการ    
226 ค่าจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    
227 ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งตู้สาขา 25,232.00 ตกลงราคา บริษัทชัยภูมิคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น    
228 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 1,581.46 ตกลงราคา บริษัทตังปักโคราช จำกัด    
229 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 1,570.76 ตกลงราคา บริษัทตังปักโคราช จำกัด    
230 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,790.00 ตกลงราคา บริษัทชัยภูมิคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น