สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม  2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
21 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายมงคล  ขวัญทิพย์    
22 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายมงคล  ขวัญทิพย์    
23 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายมงคล  ขวัญทิพย์    
24 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายวรเชตร์  สามะ    
25 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายวรเชตร์  สามะ    
26 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายวรเชตร์  สามะ    
27 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายบุญมี ฤทธิ์จรูญ    
28 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายบุญมี ฤทธิ์จรูญ    
29 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายบุญมี ฤทธิ์จรูญ    
30 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายสิทธิพร ศรีแก้วน้ำใส    
31 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายสิทธิพร ศรีแก้วน้ำใส    
32 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายสิทธิพร ศรีแก้วน้ำใส    
33 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายเจนภพ ศุภวัตรวิบูลย์    
34 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายเจนภพ ศุภวัตรวิบูลย์    
35 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายเจนภพ ศุภวัตรวิบูลย์    
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม  2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
35 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายยอดชาย คำจัตุรัส    
36 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายยอดชาย คำจัตุรัส    
37 จ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายยอดชาย คำจัตุรัส    
38 จ้างเหมาบริการ 11,680.00 สอบราคา บ. เอส บี เอส ซี กรุ๊ป จำกัด    
39 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,340.00 ตกลงราคา นายสมพร   กองจันทร์    
40 จ้างเหมาบริการ 749.00 ตกลงราคา ร้านแม็กสติ๊กเกอร์ดีไซน์    
41 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,400.00 ตกลงราคา นายสุรวิทย์  หรั่งมะเริง    
42 บำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ 2,030.00 ตกลงราคา บ.วัฒนายนต์  แคปปิตอล จก.    
43 บำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ 1,012.76 ตกลงราคา บ.สยามนิสสันชัยภูมิ    
44 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,400.00 ตกลงราคา ร้านถาวรการไฟฟ้า    
45 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,500.00 ตกลงราคา นายสุรวิทย์  หรั่งมะเริง    
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,500.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเฟอร์นิเจอร์    
47 บำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ 1,098.89 ตกลงราคา บ.ตังปักโคราช    
48 น้ำมันดีเซล+เบนซิน                   14,019.45 ตกลงราคา สุรชัยบริการ    
49 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                   38,000.00 ตกลงราคา ชัยภูมิย่งเซ่งฮวดยนตรการ    
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม  2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
50 ซื้อวัสดุบุคคลภายนอก                   18,300.00 ตกลงราคา ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์    
51 ซื้อวัสดุบุคคลภายนอก                     8,613.00 ตกลงราคา ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์    
52 ซื้อวัสดุบุคคลภายนอก                   22,400.00 ตกลงราคา ร้านไทยดำรงค์