สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.กุมภาพันธ์   2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
53 ซ่อมรถยนต์ 9,309.00 ตกลงราคา หจก.โตโยต้า    
54 วัสดุเชื้อเพลิง 20,223.00 ตกลงราคา ร้านสุรชัยบริการ    
55 วัสดุสำนักงาน 94,672.00 ตกลงราคา หจก.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
56 วัสดุวิทยาศาสตร์ 23,197.00 ตกลงราคา ร้านเศรษฐีเงินเย็น    
57 ซ่อมรถยนต์ 1,400.44 ตกลงราคา บริษัท มิตซูชัยภูมิ    
58 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,400.00 ตกลงราคา ร้านถาวรการไฟฟ้า    
59 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,182.00 ตกลงราคา หจก.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
60 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านธานินทร์อิเล็กทริค    
61 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายมงคล  ขวัญทิพย์    
62 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายวรเชต์  สามะ    
63 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายบุญมี  ฤทธิ์จำรูญ    
64 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายสิทธิพร  ศรีแก้วน้ำใส    
65 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย์    
66 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,820.00 ตกลงราคา นายยอดชาย  คำจัตุรัส    
             
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.กุมภาพันธ์   2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
67 จ้างเหมาบริการ 11,680.00 ตกลงราคา บ.เอสบี เอส ซี กรุ๊ป จำกัด    
68 จ้างเหมาบริการ 5,340.00 ตกลงราคา นายสมพร  กองจันทร์    
69 ค่าเช่าสำนักงาน 1,500.00 ตกลงราคา นายจงรักษ์  ปินตาบูรณ์    
70 ค่าเช่าสำนักงาน 1,500.00 ตกลงราคา นายจงรักษ์  ปินตาบูรณ์    
71 ค่าเช่าสำนักงาน 1,500.00 ตกลงราคา นายจงรักษ์  ปินตาบูรณ์    
72 ค่าเช่าสำนักงาน 1,500.00 ตกลงราคา นายจงรักษ์  ปินตาบูรณ์    
73 ค่าเช่าสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภา  ซีกพุทซา    
74 ค่าเช่าสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภา  ซีกพุทซา    
75 ค่าเช่าสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภา  ซีกพุทซา    
76 ค่าเช่าสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภา  ซีกพุทซา    
77 ค่าเช่าสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา นางบุญรอด  สมจิตร์    
78 ค่าเช่าสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา นางบุญรอด  สมจิตร์    
79 ค่าเช่าสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา นางบุญรอด  สมจิตร์