สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ธันวาคม  2551
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1 วัสดุเชื้อเพลิง 27,045.58 ตกลงราคา ร้านสุรชัยบริการ    
2 วัสดุเชื้อเพลิง 23,959.65 ตกลงราคา ร้านสุรชัยบริการ    
3 วัสดุเชื้อเพลิง 17,047.35 ตกลงราคา ร้านสุรชัยบริการ    
4 วัสดุสำนักงาน 13,490.00 ตกลงราคา หจก.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00 ตกลงราคา ร้านถาวรการไฟฟ้า    
6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,600.00 ตกลงราคา ร้านถาวรการไฟฟ้า    
7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900.00 ตกลงราคา ร้านถาวรการไฟฟ้า    
8 วัสดุสำนักงาน 4,235.00 ตกลงราคา ร้านโง้วกิมเพียว    
9 วัสดุสำนักงาน 2,710.00 ตกลงราคา หจก.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
10 วัสดุงานบ้านงานครัว 710.00 ตกลงราคา หจก.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
11 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,850.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ชายก๊อปปี้    
12 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,130.00 ตกลงราคา ร้านไพบูลย์    
13 บำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ 2,693.19 ตกลงราคา บ.สยามนิสสันชัยภูมิ    
14 บำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ 530.00 ตกลงราคา ร้านถาวรการไฟฟ้า    
15 บำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ 4,824.05 ตกลงราคา บ.ชัยภูมิออโต้ลิส    
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ธันวาคม  2551
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
16 บำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ 1,781.55 ตกลงราคา บ.ตังปักโคราช    
17 บำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ 767.73 ตกลงราคา บ.ตังปักโคราช    
18 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,340.00 ตกลงราคา นายสมพร   กองจันทร์    
19 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,158.70 สอบราคา บ. เอส บี เอส ซี กรุ๊ป จำกัด    
20 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,680.00 สอบราคา บ. เอส บี เอส ซี กรุ๊ป จำกัด