สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...เมษายน   2552
ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ................
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
140 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 2,000.00 ตกลงราคา นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย์    
141 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายยอดชาย  คำจัตุรัส    
142 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายมงคล  ขวัญทิพย์    
143 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายสิทธิพร  ศรีแก้วน้ำใส    
144 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายบุญมี  ฤทธิ์จำรูญ    
145 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 6,820.00 ตกลงราคา นายวรเชต์  สามะ    
146 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 5,340.00 ตกลงราคา นายสมพร  กองจันทร์    
147 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 11,680.00 สอบราคา บริษัทเอสบี เอสย์ กรุ๊ป    
148 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 2,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภา  ซีกพุทซา    
149 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 2,000.00 ตกลงราคา นางบุญรอด  สมจิตร    
150 ค่าเช่าที่ทำการผสมเทียม 1,500.00 ตกลงราคา นางจงรักษ์  ปินตาบูรณ์    
151 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,200.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์    
152 ค่าวัสดุวิทยาศาตร์ 7,305.00 ตกลงราคา บริษัทวิทยาศรม  จำกัด    
153 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 2,098.27 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าชัยภูมิ    
154 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 370.22 ตกลงราคา บริษัทตังปักโคราช    
155 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 1,445.57 ตกลงราคา บริษัทตังปักโคราช    
156 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 860.00 ตกลงราคา ร้านถาวราการไฟฟ้า    
157 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,400.00 ตกลงราคา ร้านถาวราการไฟฟ้า    
158 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 3,696.69 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าชัยภูมิ    
159 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 14,831.18 ตกลงราคา บริษัทมิตซูบิชิ  จำกัด    
160 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 4,180.00 ตกลงราคา นางสุมามาลย์  อุตสาหะ