ข้อมูลประชากรสัตว์ภายในประเทศ
ประชากรสัตว์ปี 2559    
ประชากรสัตว์ปี 2558
ประมวลสถิติ ประจำปี 2556
ประชากรสัตว์ปี 2557
ประมวลสถิติ ประจำปี 2555
ประชากรสัตว์ปี 2556
ประมวลสถิติ ประจำปี 2554
ประชากรสัตว์ปี 2555
ประมวลสถิติ ประจำปี 2553
ประชากรสัตว์ปี 2554
ประมวลสถิติ ประจำปี 2552
ประชากรสัตว์ปี 2553
ประมวลสถิติ ประจำปี 2551
ประชากรสัตว์ปี 2552
ประมวลสถิติ ประจำปี 2550
ประชากรสัตว์ปี 2551
ประมวลสถิติ ประจำปี 2549
ประชากรสัตว์ปี 2550
ประมวลสถิติ ประจำปี 2548
ประชากรสัตว์ปี 2549   ประมวลสถิติ ประจำปี 2547
   

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ (ข้อมูล ณวันที่ 1 ตุลาคม 2562)
 
ปี 2562
 
ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ที่ได้รับรอง GAP
ฟาร์มไก่พันธุ์ ที่ได้รับรอง GAP
รายชื่อร้านขายอาหารสัตว ฟาร์่มมาตรฐาน ไก่เนื้อ
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) ฟาร์มมาตรฐาน ไก่ไข่
ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มมาตรฐาน สุกร
โรงงานผลิตอาหารสัตว์  
รายชื่อโรงฆ่าสัตว  
ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดชัยภูมิ  
ศูนย์รับน้ำนมดิบ ในจังหวัดชัยภูมิ  

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ (ข้อมูล ณวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
 
ปี 2559
ปี 2557
สถานพยาบาลสัตว์(คลินิก)ในจังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อร้านขายอาหารสัตว์ รายชื่อร้านขายอาหารสัตว์
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด)
ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์
รายชื่อโรงฆ่าสัตว์ รายชื่อโรงฆ่าสัตว์
ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดชัยภูมิ  
ศูนย์รับน้ำนมดิบ ในจังหวัดชัยภูมิ  

 

ข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม (ข้อมูล ณวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
 
ปี 2559
ปี 2557
ฟาร์มไก่เนื้อที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ ฟาร์มไก่เนื้อที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ ฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มเป็ดเนื้อที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ ฟาร์มเป็ดเนื้อที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มผึ้งเนื้อที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มไก่พันธุ์ที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์์ี ปี 2554
สรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ี ปี 2554
สรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยการปศุสัตว์ี ปี 2554

 

สรุปโครงการธนาคารโคกระบือ ฯ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2556

 

index

 

...
...