ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
“ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำเสนอรูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจรตามรูปแบบบ้านใหม่นาดีโมเดล
ในรายการผู้ว่าพบประชาชน ทางสวท.ชัยภูมิ”
              

              


            วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00-9.00น.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร ตามแบบ”บ้านใหม่นาดีโมเดล” ซึ่งชุมชนประสบปัญหาภัยแล้ง ดินเค็ม ผลิตผลทางการเกษตรไม่ดี และราคาตกต่ำ โดยบูรณาการทั้งบ้าน วัด (โดยพระครูมหาสัญชาติ พราหมจร) โรงเรียน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆ ในชุมชนทั้งคนดีจิตใจดี สุขภาพดี ดินดี น้ำดี อาหารดี อากาศดี สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ณ สวท. ชัยภูมิ

          ทั้งนี้นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และไก่บ้าน ได้ร่วมนำเสนอข้อมูล กลุ่มผู้เลี้ยงโค 29 รายทั้งที่มีโคอยู่เดิม และได้รับสนับสนุนแม่โคสาวจำนวน 25 ตัว มูลค่า 675,000 บาทจากกรมปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ รวมโคทั้งหมด 109 ตัว กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านมีสมาชิก 31 ราย มีการพัฒนาการเลี้ยงโดยสร้างคอกไก่ที่มีระบบป้องกันโรคที่ดี (Good Farm Management =GFM) มีการให้วัคซีนป้องกันโรค การขยายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ การนำเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น รำ ปลายข้าว ต้นกล้วย ต้นหญ้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ทั้งนี้ปศุสัตว์อำเภอได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรโดยพาไปดูตลาดซื้อขายไก่บ้านที่ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ มีความต้องการไก่บ้านวันละ 30 ตัน นอกจากขายไก่มีชีวิตแล้ว ยังแนะนำให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าโดยขายไก่ชำแหละแช่แข็ง แปรรูปเป็นไก่อบโอ่งด้วย นับเป็นอาชีพที่ดำเนินการได้ภายใต้ภาวะภัยแล้ง มูลสัตว์สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ก่อให้เกิดการเกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เกิดผลกระทบลดการเผาฟาง ลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดี

         นอกจากนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ และอีกหลายหน่วยงานได้ร่วมกันสนับสนุน แนะนำเกษตรกรเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งตาม ”ใหม่นาดีโมเดล” โดย ดร.สมบัติ ชินะวงศ์ ทีปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้ามาขับเคลื่อนงานอย่างใกล้ชิดค่ะ

 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ