ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)
เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

              

              

 

          วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รอง ผอ. รมน.จังหวัด ช.ย. (ท) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

         เวลา 10.00 น.เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ และมอบสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธ์ผัก และกล้าไผ่ เอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 และพิธีลงนามข้อตกลง(mou)การรับซื้อมันสำปะหลังหัวสดตามคุณภาพ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีข้าราชการและประชาชนมาร่วมให้การต้อนรับ 3,000 คน

        เวลา 13.30 น.เยี่ยมชมนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชัยภูมิ นิทรรศการ "บ้านใหม่นาดีโมเดล" ในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเองตามศาสตร์พระราชา โดยใช้รูปแบบ(บวร) ณ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมีข้าราชการและประชาชนมาร่วมให้การต้อนรับ 3,000 คน

ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ทั้งการจัดการด้านอาหารสัตว์ (หญ้าสดสับ หญ้าหมัก ต้นข้าวโพดหมัก มันหมัก หยวกกล้วย) การปรับปรุงพันธุ์โค-กระบือโดยการผสมเทียม การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างครบวงจร

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ