ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรม เกษตรกรหลักสูตร “สร้างเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน” 

              

              

      
            
        วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “สร้างเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรด้านปศุสัตว์สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานในท้องที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีหลักวิชาการในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้เฉพาะด้านปศุสัตว์ขึ้น  เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครเกษตรด้านปศุสัตว์หรืออาสาปศุสัตว์ให้เป็นระบบเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป และจะสามารถเป็นแกนนำหรือเป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านการปศุสัตว์  เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีข่าวสารที่เกี่ยวกับการปศุสัตว์ระหว่างเกษตรกร และเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และยังเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของกรมปศุสัตว์ อาทิ โครงการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ การเฝ้าระวังโรค ฯลฯ ในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย ซึ่งในวันนี้ อบรมเกษตรกร  จาก อำเภอเมืองชัยภูมิ รุ่นที่ 1-2 จาก 5 รุ่นๆ  จำนวน 52 ราย  อบรมเกษตรกร  จำนวน 2 วัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

          ตามโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ในชุมชน ในทุกหมู่บ้านและชุมชุมทั้งจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1,700 ราย ซึ่งการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 32 รุ่น รุ่นละประมาณ 50 คน เนื่ื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 และได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ


 

ภาพกิจกรรม
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ