ปศุสัตว์ชยภูมิ จัดประชุมชี้แจงการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

              

              


วันที่ 20 – 22  พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ได้จัดประชุมชี้แจงการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้
  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
  รายการ สร้างเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน
  รายการ สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และปุ๋ยคอก
  รายการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ การทำฟางหมักยีสต์
  รายการ พัฒนาเกษตรกรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ไก่พื้นเมือง)
  รายการ พัฒนาเกษตรกรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สุกร)

โดยมีปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจง โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  จำนวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ