การจัดกิจกรรมในวันอนุรักษ์ควายไทยที่จังหวัดชัยภูมิ (14 พฤษภาคม 2563)

              

              

                   

       วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2563 ณ โรงเรียน ค.ควาย ไถนาหมู่ 2 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว ได้แก่ ทำบุญเลี้ยงพระ การสู่ขวัญควาย การเสวนาเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกระบือให้ประสบผลสำเร็จ จากสมาชิกเดิม10ราย ได้รับการสนับสนุนกระบือโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตตามแผนที่Agri-Map จำนวน 50 แม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปัจจุบันขยายผลไปยังเกษตรกรรายอื่นอีก 10 ราย ได้รับแม่กระบือแล้ว 43 ตัว
         พร้อมทั้ง ได้มีการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ หลักสูตร "การส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน" เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ควายไทย

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ