“การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรสู้ภัยCOVID-2019”

              

              

                         วันที่ 22-23 เมษายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรด้านปศุสัตว์เพื่อ
1. เป็นการสร้างธนาคารอาหารในชุมชน เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
2. ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย โดยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563  โดยมีเกษตรกรจากทั้ง 16 อำเภอรวมทั้งสิ้น 200 ราย  ซึ่งแต่ละรายได้รับวัสดุการเกษตร ดังนี้
     1. ถังพลาสติกขนาด 150 ลิตร 2 ใบ
     2. กากน้ำตาลขนาด 10 กก. 2 แกลลอน
     3. รองเท้าบู๊ท 1 คู่
     4. สารเร่ง พด 1 และ พด 2 จำนวน 2 ซอง/ราย (เฉพาะรายการที่ 4ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ)
       ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์สนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-2019

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ