ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับปศุสัตว์ชัยภูมิพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
              

              

       

     วันที่  3  เมษายน  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   ได้ดําเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  โดยมีนายทวีศักด์  อินทรสมใจ จากด่านกักกันสัตว์นครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นบริเวณภายในอาคาร บริเวณที่มีประชาชนมาติดต่อราชการประจำ และ บริเวณรอบนอกอาคารสำนักงาน 3 หน่วยงานได้แก่
1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
2. สำนักงานปฏิรูปที่ดินชัยภูมิ
3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ

            สำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  โดยตั้งจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มีอ่างล้างมือด้านหน้าสำนักงาน  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคด้วย

 

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ