ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สดและสถานที่รวบรวมไข่ไก่เพื่อตรวจสอบการกักตุนสินค้าไข่ไก่สด หรือการขายราคาสูงผิดปกติ  ในสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

              

              

 

        เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2563  สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า  เนื่องจากในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ยังคงดำเนินไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทย  ส่งผลให้ประชาชน เกิดความตื่นตระหนก  และมีการกักตุนสินค้าไข่ไก่สดในครัวเรือน  จนเกิดปัญหา ไข่ไก่ขาดตลาด  และมีราคาขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นอย่างกะทันหั

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจึงได้สุ่มเข้าตรวจปริมาณไข่ไก่สดในท้องตลาด  ณ สถานที่จำหน่าย
ไข่ไก่สดและสถานที่รวบรวมไข่ไก่  พบว่า  ปริมาณไข่ไก่สดในท้องตลาด  ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างมาก  ปัจจุบันผู้ประกอบการได้รับไข่
10 – 50
% ของยอดที่เคยจำหน่ายได้  ของในช่วงเวลาเดียวกัน  และมีราคาสูงขึ้นในบางแห่ง และยังไม่พบการกักตุนสินค้าไข่ไก่สดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้หาก
พบเห็นลักษณะของการกักตุนสินค้าไข่ไก่สด  หรือการขายราคาสูงผิดปกติ ขอให้แจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ