สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference)
              

              

 
        วันที่  2  เมษายน  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference)  เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอ  16 อำเภอ  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และจังหวัดชัยภูมิ
                       ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนออกให้บริการประชาชนทั้งด้านการออกใบอนุญาต   การให้บริการรักษาสัตว์ป่วย. การป้องกันโรคระบาดสัตว์. การให้คำปรึกษา.  การบริการผสมเทียม.   การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ. ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคCOVID-2019

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ