ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
“ ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์จังหวัดชัยภูมิ"
              

              


           

          วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ชนิดสัตว์ของจังหวัดชัยภูมิ คือ โคเนื้อ และแพะ  เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ