“จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวด Thailand Rabies Awards 2020 ประจำปี พ.ศ. 2563”

              

            

         วันที่ 29 กันยายน 2563 จังหวัดชัยภูมิโดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวด Thailand Rabies Awards 2020 ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
        1. รางวัลการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับเขตปศุสัตว์ที่ 3 ระดับดี ประเภทหน่วยงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
        2. รางวัลการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับเขตปศุสัตว์ที่ 3 ระดับดีเด่น ประเภทหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมินำโดย สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และนายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้เข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อแสดงความยินดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

          

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ