สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

              

              


วันที่ 10,11,14 กันยายน 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอาหารสัตว์ ทีเอ็มอาร์ (TMR : Total mixed ration)” ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพกลางน้ำ กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Feed Center) โรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ บ.หนองไข่น้ำ ม.9 ต.กระฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายโคขุนกลางน้ำของจังหวัดชัยภูมิ ให้เกิดเป็นรูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูง เพื่อใช้ในการเลี้ยงโคขุนกลางน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ วัตถุดิบอาหารสัตว์และการเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ การคำนวณสูตรอาหารสัตว์เบื้องต้น และการผลิตอาหาร TMR  ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนกลางน้ำ จำนวน  15 กลุ่มจาก 11อำเภอในจังหวัดขัยภูมิ  กลุ่มละ 10 ราย  รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 ราย  


      

 

ภาพกิจกรรม
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ