สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563

              

              

      
วันที่ 15 กันยายน 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ”ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม  ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 155 ราย เป็นเกษตรกรอำเภอเมืองชัยภูมิ จำนวน 28  ราย ,เกษตรกรอำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 24 ราย , เกษตรกรอำเภอภูเขียว จำนวน 56 ราย เกษตรกรอำเภอเทพสถิต จำนวน 22 ราย , เกษตรกรอำเภอแก้งคร้อ จำนวน 10 ราย , เกษตรกรอำเภอบ้านแท่น จำนวน  7 ราย , เกษตรกรอำเภอหนองบัวแดง จำนวน   3 ราย , เกษตรกรอำเภอจัตุรัส จำนวน  2 ราย ,เกษตรกรอำเภอคอนสาร จำนวน 3 ราย

รวมเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำนา มาปลูกพืชอาหารสัตว์ 1,047 ไร่ ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมปศุสัตว์จำนวน 2,094,000 บาท


      

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ