ปศุสัตว์เขต3 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต13
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2

              

              


วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ของจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิโดยมี  น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 และ สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯและรับการตรวจราชการ
เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน มาตรฐาน GAP ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง นายบุญรอด  หวัง ครอบกลาง บ้านดอนละนาม ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงแพะ ปลูกไม้ผล ทำนาและเลี้ยงปลาดุกในนาข้าว เลี้ยงกบ  มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก  การนำเอาปลานิลและผลผลิตไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกร หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิทุกวันศุกร์ และจำหน่ายปลาที่หน้าฟาร์ม  มีรายได้ปีละมากกว่า  600,000 บาท/ปี


      

 

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ