ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สุกร)”

              

                         วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สุกร)” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายชุมพล นาครินทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายสุรสิทธิ์ วิชัยแสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ , นายณัฐพล คงปราโมทย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนายเสกสรร เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย , การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ , การจัดการด้านสุขภาพ/การรักษาโรคเบื้องต้นในสุกร , การผสมเทียมสุกร , การขอรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง , การเลือกซื้ออาหารสัตว์/ยาสำหรับสุกร และการจัดทำฟาร์มมาตรฐาน GFM
โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อำเภอเมือง อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเนินสง่า อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอซับใหญ่ และอำเภอเทพสถิต เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 70 ราย ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ


 

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ