ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ด้านการผลิตอาหารสัตว์ TMR ทีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

              

              


วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรม หลักสูตร : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพกลางน้ำ กลุ่มนครชัยบุรินทร์ อบรมและให้คำปรึกษาการจัดการอาหารโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้ำ) เพื่อนำไปขุนโคให้มีการเพิ่มน้ำหนักได้มากขึ้น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤตพล สมมาตร เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ด้านการผลิตอาหารหยาบผสมเสร็จ(TMR=Total Meal Ration) และอาหารข้นชนิดผง การใช้วัตถุดิบต่างๆ ที่นำมาผสมอาหาร และการผสมอาหารใช้เอง ได้ ใช้เทคนิคการบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้เลี้ยงแม่โค โคขุนระยะต่างๆ แพะ-แกะได้โดยมีสูตรอาหารที่แตกต่างกัน ทำให้สัตว์โตเร็วมีคุณภาพ หรือผลิตเพื่อจำหน่ายทำให้เกิดรายได้ของกลุ่ม/ชุมชน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ