ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับทัศนคติระบบการเลี้ยง การเลี้ยงโคเนื้อยุคใหม่ ให้แก่เกษตรกร

              

              

13 กรกฎาคม 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรในโรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งโครงการนี้ได้รับงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชัยภูมิ. ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรหัวก้าวหน้า เป้าหมายจากเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ จากทุกอำเภอ จำนวน 400 ราย เข้าโรงเรียน จำนวน 8 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 -14 กรกฎาคม 2563 เข้าโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ และนำความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการลดรายจ่าย การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงสัตว์ให้กับเยาวชน เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างความเข้มแข็งความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนและอนุรักษ์วิถีสังคมของไทย
เนื้อหาหลักสูตร (เน้นการปฏิบัติจริง) ระยะเวลา 1 วัน อันดับแรก. ปรับทัศนคติเกษตรกร ให้ความรู้เบื้องต้นในการเลี้ยงโคเนื้อ การปรับระบบการเลี้ยง การปลูกพืชอาหารสัตว์ การนำมาใช้และการถนอมอาหาร การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ การคัดเลือกสัตว์เข้าประกวด และการฝึกบังคับสัตว์ และ การตลาด โดยแบ่งเป็นฐานการให้ความรู้ ดังนี้
- ฝึกปฏิบัติ ฐานที่ 1 ปรับพื้นฐานเกษตรกร (ครูจรุญ พรประไพ)
- ฝึกปฏิบัติ ฐานที่ 2 การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น การป้องกันโรคสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การถนอมอาหารสัตว์ การให้อาหารโคเนื้อ (ครูสุวิทย์ รักษ์ชัยภูมิ)
- ฝึกปฏิบัติ ฐานที่ 3 การคัดเลือกโคเนื้อเข้าประกวดและการฝึกโคเนื้อเข้าประกวด (ครูบุญส่ง ภู่บัว)
วันนี้มีเกษตรกรอำเภอหนองบัวระเหว 26 ราย อำเภอบ้านเขว้า 24 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย เข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงเรียนสอนเลี้ยงวัวบ้านหนองไข่น้ำ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
 
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ