ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
พร้อมมอบใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1)

              

              

       วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการ “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต” เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์รับทราบและเข้าใจกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ , พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย พ.ศ.2559 และทิศทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ จำนวน 35 ราย พร้อมมอบใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1) ซึ่งต้องต่ออายุทุก 5 ปี. แทนใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์(ฆจส.1)ซึ่งไม่มีวันหมดอายุ ให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 20 ราย โดยนายชุมพล นาครินทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนางสาวปรียฉัตร คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ