ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง และประชุมหารือเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ

              

              


วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและจัดประชุมเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิโดยมีปศุสัตว์ชัยภูมิได้ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ยุคใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มส่งเสริมฯ ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์และการถนอมอาหารสัตว์และปศุสัตว์อำเภอจัตุรัสให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรจากทุกอำเภอ. จำนวน 170 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ