ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม”และ”หลักสูตรการทำฟางหมักยีสต์” ให้กับพนักงานราชการ

              

              วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และเป็นวิทยากร หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม”และ”หลักสูตรการทำฟางหมักยีสต์” ให้กับพนักงานราชการ เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริต และได้อบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 29 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ