ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

              

              

  

                                วันที่ 8  ตุลาคม  2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า  จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  โดยมีนายภูนินท์ชัย วังศรีวรมัน ปลัดอาวุโส  ผู้แทนนายอำเภอบ้านเขว้า  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโค และมีนายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดชัยภูมิ (คณะอนุกรรมการชุดที่๓) ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโคของธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ได้มอบโคให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ  (ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้)  บ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา  อำเภอบ้านเขว้า  จำนวน 25 ราย  รายละ 1 ตัว รวม โคเนื้อ 25 ตัว  ณ บริเวณลานสาธารณะบ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 3 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ