ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์สัตว์ชัยภูมิจัดประกวดสัตว์ พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลและใบเกียรติบัตร การประกวดพืช ผลผลิตทางการเกษตร และสัตว์เศรษฐกิจ
              

              

    

              

           วันที่ 18 มกราคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ในโครงการสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2562  รุ่นที่ 2”  จาก 10 อำเภอ  จำนวน 173 ราย  จาก ทั้งหมด  290 ราย   ณ  ห้องประชุม “ข้าวเหนียว”  สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดทำ “โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ  2562  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี” ขึ้นโดยกำหนดจัดการฝึกอบรม  จำนวน  2 รุ่น  ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม  รุ่นละ 1 วัน เป้าหมายในการฝึกอบรมได้แก่อาสาปศุสัตว์  จาก 16 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน  290 ราย  ซึ่งการฝึกอบรมในวันนี้ จัดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ รุ่นที่ 2  โดยมี อาสาปศุสัตว์จาก 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ จัตุรัส หนองบัวแดง เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ บ้านเขว้า หนองบัวระเหว เนินสง่า และซับใหญ่ รวมทั้งสิ้น  173 ราย  เนื้อหาในการฝึกอบรมจะเป็นการบรรยายในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การควบคุมประชากรสุนัขและแมว การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกสุนัขกัดและดูแลตัวเองเมื่อถูกกัด  การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า  และการฝึกปฏิบัติ เช่น การฝึกฉีดวัคซีน เทคนิคการจับบังคับสัตว์เพื่อนำมาฉีดวัคซีนหรือทำหมัน และการควบคุมสัตว์พาหะ เนื้อหาในการฝึกอบรมจะเป็นการบรรยายในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมประชากรสุนัขและแมว การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกสุนัขกัดและดูแลตัวเองเมื่อถูกกัด การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า และการฝึกปฏิบัติ เช่น การฝึกฉีดวัคซีน เทคนิคการจับบังคับสัตว์เพื่อนำมาฉีดวัคซีนหรือทำหมัน และการควบคุมสัตว์พาหะ

 

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ