ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบใบรับรองโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ฟาร์มสุกร

              

              

    วันที่  30  กันยายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบใบรับรองโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ฟาร์มสุกรเข้าร่วมโครงการฟาร์มสุกรเข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร  และเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรในการประยุกต์เทคโนโลยีหรือ แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกร  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชน  จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้
               1. นางปัญจา   เตโช  (ปัญจาฟาร์ม)  เลขที่ 88  หมู่ที่ 10  ตำบลนาหนองทุ่ม  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นฟาร์มสุกรขุน  จำนวนสุกร  1,300  ตัว  มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้แก๊สชีวภาพนำแก๊สที่ได้ใช้ปั่นพัดลมภายในฟาร์ม  น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดนำไปใส่ในไร่อ้อย  กล้วย และนาปรัง  ผลการตรวจประเมิน  ได้คะแนน   93   คะแนน  ระดับ  5  ดาว

               2. ด.ต.ไชยา   บุญชัย  (บุญชัยฟาร์ม)  เลขที่ 321  หมูที่ 5  ตำบลถ้ำวัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นฟาร์มสุกรขุน  จำนวนสุกร  1,500  ตัว  มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้แก๊สชีวภาพนำแก๊สที่ได้ใช้ปั่นพัดลมภายในฟาร์ม  น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดนำไปใส่ในไร่อ้อย  มันสำปะหลัง  กล้วย  แปลงผัก  และหญ้าเนเปียร์  ผลการตรวจประเมิน  ได้คะแนน 82  คะแนน  ระดับ  4  ดาว  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
 
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ