ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และกรมปศุสัตว์รวมพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการทำสงครามกับความยากจน

              

              

     จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 22 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน และ สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้
        1. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าด้านปศุสัตว์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
         2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายตลาดสินค้าด้านปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน และเกษตรกรได้รับทราบความก้าวหน้าอย่างแพร่หลาย
         3. เพื่อเปิดตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับปศุสัตว์ครบวงจรในราคาถูก และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้บริโภคในความปลอดภัยด้านอาหารของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ ให้เพิ่มมากขึ้น
         4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
         โดยมีผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เข้าร่วมงาน จำนวน ๒๓ ราย โดย สินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์ เช่น เนื้อโคขุนแปรรูป และชิ้นส่วนแช่แข็ง นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูป หม่ำ ไส้กรอก เนื้อแดดเดียว ไส้อั่วอีสาน แหนม กุนเชียง น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เนื้อแพะและผลิตภัณฑ์แปรรูป สบู่นมแพะ ครีมนมแพะ ไก่กะเต๊ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหนังและเขาสัตว์และผลิตภัณฑ์ OTOP อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการได้เปิดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถสร้างเครือข่ายทางการตลาดต่อไป

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ