ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิ  จัดซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

              

              

      วันที่  23  กันยายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดย นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดทำ โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Functional Exercise: FEX) จังหวัดชัยภูมิ ห้องประชุมไอยรา  ชั้น  2  อาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ โดยมี ท่านสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
         สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งยุโรป แอฟริกา และเอเชีย สถานการณ์การระบาดของโรคในภูมิภาคเอเชียยังไม่สามารถควบคุมได้และมีแนวโน้มขยายวงกว้าง ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งจากการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร รวมถึงโอกาสที่เชื้อปนเปื้อนกับบุคคล และยานพาหนะที่ข้ามไปมาระหว่างประเทศ  ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Functional Exercise: FEX) จังหวัดชัยภูมิ   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร  เพื่อให้รับทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง และ.เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญสถานการณ์การเกิดโรค    
                ซึ่งในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรและผู้ควบคุมการฝึกซ้อมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  และสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดชัยภูมิหรือผู้แทน  นายอำเภอ  ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ  ท้องถิ่นอำเภอ  ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนผู้เลี้ยงสุกร  ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์  ร้านขายอาหารสัตว์  สื่อมวลชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน  207  คน

ภาพกิจกรรม
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ