ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              

              


      วันที่  22  กรกฎาคม  2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดฝึกอบรมการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ  และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงฆ่าสัตว์  เข้าร่วมประชุมจำนวน  82  คน  เพื่อให้เข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยได้รับเกียรติจาก  นายสัตวแพทย์บุญกฤช  ปิ่นประสงค์  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ