ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปืดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
              

                          

        วันที่ 2 มีนาคม 2561 จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ลานอเนกประสงค์ข้างหอประชุมที่ว่าอำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีนาย มงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายในการ ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิโรค ให้แก่ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

         การจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในปี พ.ศ. 2563 พร้อมนี้ได้ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับตัวแทน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เพื่อนำไป ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบทั่วกัน
ภายในงาน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันถาวร ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

 

ภาพกิจกรรม
   
 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ