ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์สัตว์ชัยภูมิจัดประกวดสัตว์ พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลและใบเกียรติบัตร การประกวดพืช ผลผลิตทางการเกษตร และสัตว์เศรษฐกิจ
              

              

    

              วันที่ 14 มกราคม 2562  นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและใบเกียรติบัตร การประกวดพืช ผลผลิตทางการเกษตร และสัตว์เศรษฐกิจ  เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562  ณ สนามหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวิญญู  รัตนาภัณฑ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย


             ซึ่งในวันนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้จัดการประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือก  และปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อให้ได้สัตว์ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามวัตถุประสงค์  ได้แก่  เชื่อง  เลี้ยงง่าย  โตเร็ว  มีความทนทานต่อภูมิอากาศ ต่อโรค มีคุณภาพเนื้อดี  อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มั่นคง สร้างความอยู่ดีกินดีทำให้สังคมไทยมีความยั่งยืน มีโคกระบือ เข้าร่วมประกวด จำนวน  65 ตัว  ได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก

ผลการประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ
          รุ่นที่ 1 โคเพศผู้ (ฟันแท้ 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นางพิมลวรรณ  โพธิ์พันธ์ทูล  1094  หมู่ 1 ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ
         2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายคฑาวุธ  พิไลกุล  475  หมู่ 1 ต.หนองฉิม  อ.เนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
             ได้แก่ นายชำนาญ  แสนโคตร  69  หมู่ 2 ต.หนองขาม  อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
          รุ่นที่ 2 โคเพศเมีย (ฟันแท้ 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายชำนาญ  แสนโคตร  69  หมู่ 2 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายชนะ  กำลังเดช  7  หมู่ 9 ต.ชีลอง  อ.เมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
    ได้แก่ นายนันทวุฒิ  เพชรพิลา  84  หมู่ 11 ต.โนนคูณ  อ.คอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
          รุ่นที่ 3 โคเพศผู้ (ฟันแท้ 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่  นายแจ้งนิรันดร์  สูงเนิน  32  หมู่ 3  ต.หนองไผ่  อ.แก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่  นายชะนะ  พินนอก  137  หมู่  2  ต.นางแดด  อ.หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
    ได้แก่ นายบุญเลี้ยง  ดุ่งมลี  65  หมู่ 8 ต. หลุบคา  อ.แก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
          รุ่นที่ 4 โคเพศเมีย (ฟันแท้ 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายชะนะ  พินนอก  137  หมู่ 2  ต.นางแดด  อ.หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายศิริรวัฒน์  มาม่วง  121  หมู่  15  ต.หนองโพนงาม  อ.เกษตรสมบูรณ์


  การประกวดกระบือพื้นเมือง แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ
          รุ่นที่ 1 กระบือเพศผู้ (ฟันแท้ 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายแสงทอง  มะลัยกอง  4 หมู่ 12 ต.ห้วยยาง  อ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายเพชรรัตน์  ฟ้าคุ้ม  190  หมู่ 13 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
    ได้แก่ นายทนงศักดิ์  ชนะชัย 12 หมู่ 9 ต.หนองขาม  อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
         รุ่นที่ 2 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายอรุณ  บุญสุขา 387 หมู่ 13  ต.กวางโจน  อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายสยาม  เร่งเจริญรัตน์  121 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
             ได้แก่ นายไพบูลย์  ทองจำรูญ  132  หมู่ 10 ต.บ้านโสก  อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
          รุ่นที่ 3 กระบือเพศผู้ (ฟันแท้ 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายอุไร  โพธิ์พันธ์  68  หมู่ 8 ต.หลุบคา  อ.แก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายประมงค์  โพธิ์คำ  1  หมู่ 6  ต.ช่องสามหมอ  อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
             ได้แก่ นายเสถียร  วงษ์วิลัย  96 หมู่ 15  ต.บ้านแก้ง  อ.ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
          รุ่นที่ 4 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายแสงทอง  มะลัยกอง  4 หมู่ 12  ต.ห้วยยาง  อ.คอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายแสงทอง  มะลัยกอง  4 หมู่ 12  ต.ห้วยยาง  อ.คอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

.

.....ผลการประกวดสัตว์.....

 

 

ภาพกิจกรรม
   
......ผลการประกวดสัตว์.....
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ