ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
World  Rabies  Day  2018
              

              

     

"ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน"

                    สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า
ในวันที่ 28 กันยายน  ของทุกปี  ได้ถูกกำหนดให้เป็น  “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”
(
World  Rabies  Day)  ซึ่งตรงกับวันที่หลุยซ์  ปาสเตอร์  (Louis  Pasteur)  ผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต  และทั่วโลกได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตั้งแต่ปี  2550  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนได้เห็นถึงภัยร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า  พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมมือร่วมใจควบคุม  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกัน  สำหรับอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในทั่วโลกนั้น   มีจำนวน  70,000  คนต่อปี  โดยเฉลี่ย  1  ชั่วโมง
จะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว  8  คน  และประเทศไทย  ในปี  2561  พบผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น  15  ราย  ใน  13 
จังหวัด  อย่างไรก็ตาม  จังหวัดชัยภูมิ  ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  โดยผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ารายสุดท้าย  พบเมื่อปี  2543
แต่จังหวัดชัยภูมิ  ยังคงมีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง  จำนวน  23  จุด  จากพื้นที่  16  ตำบล  13  อำเภอ  ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า  เกิดจากการที่สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  หรือได้รับการฉีดวัคซีนไม่สม่ำเสมอ  การเคลื่อนย้ายสัตว์จากต่างพื้นที่  และความรู้ของเจ้าของสัตว์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 

                   สำหรับการจัดกิจกรรมในวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก  ในวันที่  28  กันยายน  2561  นี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ผ่าตัดทำหมัน  รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์อย่างถูกวิธี  ตลอดจนจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ     
                   สุดท้ายนี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ขอขอบคุณในทุกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานควบคุม  ป้องกัน  และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชัยภูมิ
ของเรา  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์  044-812334  ต่อ  13  ทุกวันในเวลาราชการ

“โรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไป  ต้องเข้าใจและร่วมมือ”

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ