ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ  จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
และเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  จังหวัดชัยภูมิ
              

              

      สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  กล่าวว่า  จังหวัดชัยภูมิโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  และเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่  1/2561  ในวันอังคารที่  25  กันยายน  2561 เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมพญาแล  ชั้น  5  ศาลากลาง  เพื่อรับทราบสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์
ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ทั้งนี้  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร  เป็นประธานในการประชุมและขับเคลื่อนงานดังกล่าว
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้  เป็นการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายปกครอง  ปศุสัตว์  สาธารณสุข  สถานศึกษา  และท้องถิ่น  รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 220  ราย

                   เนื่องจากในปี  2561  ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ในทุกภาคของประเทศไทย  โดยพบมากในภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออก  ทำให้
มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน  15  ราย  จาก  13  จังหวัด  ซึ่ง
จังหวัดชัยภูมิมีการดำเนินการควบคุม  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  โดยผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายของจังหวัดชัยภูมิ  พบเมื่อปี  2543
แต่อย่างไรก็ตาม  จังหวัดชัยภูมิ  ยังคงมีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
โดยในปี  2561  มีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  จำนวน  23  จุด  จากพื้นที่
16  ตำบล  12  อำเภอ  ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า  การที่สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  หรือได้รับการฉีดวัคซีนไม่สม่ำเสมอ  การเคลื่อนย้ายสัตว์จากต่างพื้นที่  และความรู้ของเจ้าของสัตว์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 

                   สุดท้ายนี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ขอขอบคุณทุกในความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการควบคุม  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชัยภูมิของเรา
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ม  สามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์  044 – 812334  ต่อ  13ในวันและเวลาราชการ

“โรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไป  ต้องเข้าใจและร่วมมือ”

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ