ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ หนุนเกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบรวมคอก
              

        

     

            วันที่ 21 สิงหาคม 2561 อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จัดโครงการคนรวมตัว วัว-ควายรวมคอก ที่บริเวณที่สาธารณะหนองขามแป ริมลำน้ำก่ำ น้ำสาขาของแม่น้ำชี ในเขตบ้านโนนแต้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน

             เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ ซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากบริเวณแถบนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปี สมาชิกในโครงการฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน 58 ราย จึงขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการขุดลอกหนองขามแปแห่งนี้ พร้อมปรับภูมิทัศน์จากที่น้ำท่วมขังให้สูงขึ้นเป็นที่เนิน สำหรับสร้างคอกสัตว์ สำหรับปลูกหญ้าเนเปีย และทำเพิกพักชั่วคราว จากนั้นนำโค-กระบือ ของสมาชิกมาเลี้ยงไว้รวมกัน จัดเวร ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้า เพื่อให้สมาชิกที่เหลือมีเวลาว่างไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ที่สำคัญในช่วงเกิดปัญหาน้ำท่วม ที่แห่งนี้ยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้ มีอาหาร มีหญ้าเนเปีย ให้สัตว์กินไม่มีขาด การรวมกลุ่มกันเลี้ยงเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ปลูกหญ้าร่วมกัน สร้างความสามัคคีในชุมชน จึงเป็นการสร้างคนรวมตัว วัวควายรวมคอกขึ้น

               

              กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ โครงการ ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ บ้านโนนแต้เริ่มต้นจาก นายหิรัญ บุญโนนแต้ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2552 ได้รับกระบือจากโครงการฯ 1 ตัว และขยายลูกกระบือเพศเมียตัวที่ 1 และได้รับมอบกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว พอตัวเองได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเห็นว่า โครงการมีประโยชน์ จึงตั้งกลุ่มเพื่อขอรับสัตว์โครงการ ฯ จากหมู่บ้านอื่น เช่นจากบ้านโสก บ้านนาเสียว เป็นต้น ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 58 ราย รับกระบือที่ขยายจากโครงการแล้วทั้งสิ้น 58 ราย กระบือ 55 ตัว

 

              นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า พื้นที่แถบนี้มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ มีลำน้ำก่ำไหลผ่าน จังหวัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จึงเข้ามาส่งเสริม ซึ่งเรื่องสำคัญที่สุดในการเลี้ยงสัตว์คือเรื่องอาหาร จึงต้องมีแปลงปลูกหญ้า การที่จะทำแปลงหญ้าได้ต้องเริ่มต้นที่น้ำก่อน ขณะนี้มีแหล่งน้ำ มีแปลงปลูกหญ้าแล้ว ปีนี้จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อให้สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกแปลงหญ้าได้มากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ และสามารถเพิ่มจำนวนสัตว์ได้ เนื่องจากปัจจุบันสัตว์โค กระบือ ยังเป็นอาชีพที่มีอนาคตที่ดี ตลาดมีความต้องการสูง แต่กำลังการผลิตไม่เพียงพอ ที่ผ่านมาเกษตรกรกลุ่มนี้มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริฯ ได้อย่างเคร่งครัด เชื่อว่าที่แห่งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆ เยาวชน หรือคนทั่วไป และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

   

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ