ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ (งบพัฒนาจังหวัด)
              

        

       วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์” ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตร และอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลุ่มจังหวัดเหลือจ่าย)  ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านยางบ่า ม.3  ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  จำนวนเกษตรกร  150  ราย  โดยการเกษตรกรฝึกปฏิบัติถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง  เช่น  การทำหญ้าหมัก  การทำสับปะรดหมักฟาง  การทำมันหมักยีสต์  เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนถังหมักพืชอาหารสัตว์จำนวน 10 กลุ่มๆละ 30 ใบ นอกจากนี้ยังให้ความรู้ในด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคในช่วงฤดูฝน การปลูกพืชอาหารสัตว์ แก่เกษตรกรด้วย       

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ